چه کسی میخواهد فروش تو را به صفر برساند؟

هرکسی که یک تبلیغ نویس کارکُشته همراهش داشته باشد!

اگر رقیب ات سریع تر از تو با یک تبلیغ نویس ماهر همراه شود، به راحتی تو را از میدان کسب و کار خارج و ورشکسته میکند. ولی چگونه؟

یک تبلیغ نویس حرفه ای هر روز روی مغز و تصمیم گیری  انسان ها کار میکند و میتواند آنها را با کلماتی که مینویسد،

تبدیل به یک انسان دیگر با تصمیمات از قبل تعیین شده کند.

این تصمیم میتواند تصمیم به خرید محصول تو باشد!